Image

Betingelser

Om TimeOps

Bag systemet TimeOps ligger virkosmheden TimeOps ApS - CVR. 42 10 79 80

TimeOps (TimeOps / os / vi) har til hensigt at hjælpe små virksomheder med at registrere tid

Vi udbyder et online tidsregistreringssystem(Applikationen), via timeops.dk som findes i en gratis Free-version og som en betalt Premium-version.

Ud over Applikationen driver vi timeops.dk og andre hjemmesider og andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Applikationen.

Vores Applikation og Websites tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Definitioner

Applikation: Online systemet TimeOps

Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal oprettede registreringer, kunder, projekter og lignende).

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom tidsregistreringer, kunder og andre former for produktionsdata.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Disse betingelser er gyldige fra den 9. januar 2020 og erstatter alle tidligere versioner.

1Accept af abonnement og betingelser 

1.1. Nærværende købsbetingelser (herefter “Betingelser”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer betingelser og databehandleraftale.” på bestillingsformularen og gælder mellem TimeOps ApS, CVR-nummer 42 10 79 80, Sdr. Stationsvej 26, 2.sal - 4200 Slagelse herefter “TimeOps” og dig som kunde.

 2. Abonnementsbetingelser for TimeOps

2.1. Vores Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er dermed business to business.

2.2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

2.3. Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

3. Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

3.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for dig og dine rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login.

3.2. Du må ikke overdrage dit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra TimeOps.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af timeops.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms. Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.

4.3. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver du os automatisk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet på dit kort. Hvis du gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved trækning på dit kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste e-mail.

4.4 Betaling af TimeOps Premium kan foregå med Visa eller Mastercard

4.5 Der ydes ikke refunderinger for nogen betalinger, med mindre disse er sket på baggrund af en systemfejl

5. Fortrydelsesret

5.1. Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes. Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i Applikationen.

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.

6.3. Du kan til enhver tid kontakte morten@timeops.dk for at få slettet din konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.

6.4. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, er du fortsat forpligtet at betale for Tjenesten, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.

6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

6.6 Såfremt din betaling er udeblevet, for eksempel ved manglende dækning på din konto, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.

6.7. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

7. Overdragelse

7.1. Vi forbeholder os retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data

8. Kundens data

8.1. Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i Applikationen. Derudover ejer du som Kunde egne data i Applikationen. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitk.

8.2. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

8.3. Vi kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tjenester i Applikationen, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

8.4. Vi kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

8.5. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at dataen er anonym, og du vil dermed på intet tidspunkt kunne blive identificeret.

8.6. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber. For mere information om de betalingsselskaber, som vi anvender, henviser vi til deres vilkår og betingelser.

9. Kundens adgang til egne data

9.1. Du har til enhver tid fuld adgang til din egen konto og data. Hvis du nedgraderer fra et Premium-abonnement til TimeOps Free-abonnement, medfører dette, at du ikke længere har adgang til de data, som er en del af Premium-versionen. Vi opbevarer denne data, så længe du aktivt bruger Applikationen, og du kan få adgang til disse data igen ved at købe Premium-versionen.

9.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

9.3. Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet.

10. Opdateringer og driftsstabilitet

10.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

11. Kundens brug af TimeOps

11.1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

12. Ansvar

12.1. TimeOps fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 TimeOps er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for TimeOps kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

12.3 Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

13. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

13.1. Vi har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som kunde.

13.3 TimeOps må ikke integreres i andre applikationer, med mindre der ligger en fast aftale i mellem TimeOps og integratoren

14. Tvister

14.1. Opstår der uenighed mellem kunden og TimeOps, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.